تماس با ما: 42854000 - 021

ارزشهای محوری

ما در مسیر حرکت به سوی اهداف بنیادی به ارزش های خاصی عمیقا باور داریم. شخصیت و هویت سازمان و کارکنان ما بر اساس ارزش های حرفه ای شکل خواهد گرفت.
ما خود را در برابر رفاه و بهبود سطح کیفی زندگی مردم، عدالت اجتماعی، مصالح ملی و حفظ کرامت انسانی تمامی هموطنان مسئول می دانیم.

Top